ReferentiesBekijk een selectie van
onze opdrachtgevers.


Lees verderStoelmassage


Kennismaken met massage
op kantoor? Vraag een
try-out aan.


Vraag aanAlgemene Voorwaarden voor dienstverlening van:

ReserveerMasseerlijn
Postbus 2114
7302 EM Apeldoorn
Telefoon: 0900-MASSEER (0900-6277337)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente onder nummer 08088918. BTW nummer: NL 1723.57.639.B01

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente onder nummer 08088918.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ReserveerMasseerlijn; Opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst voor het uitvoeren van een Opdracht. De ReserveerMasseerlijn is de reserveerlijn voor het verlenen van (niet erotische en niet-medische) massagediensten (en het leveren van producten) aan particulieren, bedrijven of evenementen. Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een Opdracht door de ReserveerMasseerlijn wil laten uitvoeren. Opdracht; het ten gunste van Cliënt ontwikkelen en/of leveren van producten en/ of massagediensten. Overeenkomst; de aanvaarding van de Opdracht van Cliënt door de ReserveerMasseerlijn. Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die één van de websites van de ReserveerMasseerlijn via Internet bezoekt. Partijen; de aanduiding van Cliënt en ReserveerMasseerlijn gezamenlijk.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren en de ReserveerMasseerlijn.

1.3 Alle Opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens de ReserveerMasseerlijn schriftelijk is bevestigd.

1.4 Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden de ReserveerMasseerlijn niet, tenzij schriftelijk door de ReserveerMasseerlijn is bevestigd.

1.5 Cliënt verklaart akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden indien een Opdracht wordt gegeven aan de ReserveerMasseerlijn van welke aard ook.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan een Opdracht, behalve als dit schriftelijk door de ReserveerMasseerlijn wordt bevestigd.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de ReserveerMasseerlijn met haar Cliënten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door Cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

2. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

2.2 Alle door de ReserveerMasseerlijn opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven.

2.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

3. Opdrachten

3.1 Een Opdracht wordt door Cliënt aan de ReserveerMasseerlijn verstrekt .

3.2 Annulering van de Opdracht kan door Cliënt schriftelijk of per e-mail aan de ReserveerMasseerlijn plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna door de ReserveerMasseerlijn 80% van de betaling wordt gerestitueerd aan Cliënt; Tot 2 weken voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna 50% van de betaling door de ReserveerMasseerlijn wordt gerestitueerd aan Cliënt; Na 1 week voor aanvang van de Opdracht (arrangement, dienst of evenement) wordt door Opdrachtnemer geen bedrag meer aan Cliënt gerestitueerd. De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd. De ReserveerMasseerlijn heeft het recht de Opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van de ReserveerMasseerlijn, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de Opdracht kon worden gerekend, kunnen aan Cliënt extra in rekening worden gebracht.

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven Opdrachten binden de ReserveerMasseerlijn niet, mits de ReserveerMasseerlijn dit schriftelijk of per e-mail bevestigt aan Cliënt.

3.5 Door het plaatsen van een Opdracht doet Cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:265 BW alsmede in alle andere artikelen wat dat betreft.

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 Uitvoering van de Opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bank- of girorekening van de ReserveerMasseerlijn van het door Cliënt verschuldigde bedrag.

4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van de ReserveerMasseerlijn, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt. Hierbij wordt door de ReserveerMasseerlijn uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 De datum van uitvoering van de Opdracht wordt door de ReserveerMasseerlijn steeds in overleg met Cliënt bepaald. Cliënt verleent de Opdracht voor een massagedienst aan de ReserveerMasseerlijn voor minimaal 1 uur. In de door Cliënt geboekte tijd ( zowel bij particulieren als bij bedrijven) is inbegrepen het opzetten en afbreken van de massagetafel of de materialen bij een (bedrijfs) evenement. Cliënt treft in overleg met de ReserveerMasseerlijn maatregelen ter voorbereiding van de massage. Met betrekking tot Opdrachten ten behoeve van bedrijven en evenementen dient door Cliënt zorg te worden gedragen voor een hygiënische situatie ter plaatse, een vlak vloeroppervlak en 1 lunch per persoon, indien de uitvoering van de Opdracht overdag plaatsvindt en 1 diner per persoon indien de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt aan het einde van de dag of in de avond. Indien Cliënt hiervan wenst af te wijken zal de ReserveerMasseerlijn alle kosten bij Cliënt in rekening brengen.

4.4 De ReserveerMasseerlijn kan de Opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij haar in dienst zijnde ervaren masseurs en masseuses of bedrijfsrelaties. De masseurs,masseuses en bedrijfsrelaties zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar Cliënt.

4.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.6 De ReserveerMasseerlijn verplicht zich alle door Cliënt verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door de ReserveerMasseerlijn alleen na schriftelijke toestemming van de Cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door Cliënt ter beschikking gestelde gegevens zullen door ReserveerMasseerlijn vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt De ReserveerMasseerlijn zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

5.2 Op de websites, welke geregistreerd zijn door de ReserveerMasseerlijn, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Cliënt zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Ondanks dat de ReserveerMasseerlijn alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan de ReserveerMasseerlijn niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. De ReserveerMasseerlijn beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. De ReserveerMasseerlijn kan evenmin garanderen, dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de websites kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door de ReserveerMasseerlijn niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De ReserveerMasseerlijn wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico. De ReserveerMasseerlijn, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ReserveerMasseerlijn, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ReserveerMasseerlijn. Indien Cliënt en Bezoeker berichten per e-mail aan de ReserveerMasseerlijn verzenden, worden door Cliënt en Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd. De ReserveerMasseerlijn aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt de ReserveerMasseerlijn geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan de ReserveerMasseerlijn of aan Cliënt en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloading of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. De ReserveerMasseerlijn behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website(inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

5.3 Alle door de ReserveerMasseerlijn verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) en mogen niet door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) zonder voorafgaande toestemming van de ReserveerMasseerlijn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

5.4 De ReserveerMasseerlijn behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.5 Indien een Cliënt of Bezoeker de websites van de ReserveerMasseerlijn bezoekt kan de ReserveerMasseerlijn de gegevens verwerken. De ReserveerMasseerlijn waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.6 Om de websites beter en sneller te laten funtioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de Cliënt en Bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de Cliënt of Bezoeker worden geplaatst. Het gebruik van de cookies kan door Cliënt of Bezoeker via de instellingen van de browser worden uitgeschakeld. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de websites.

6. Overschrijding van de Datum van Uitvoering

6.1 De met de ReserveerMasseerlijn overeengekomen tijdstippen zijn door de Cliënt niet als bindende tijdstippen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van masseurs en/of masseuses, (te) late aankomst van masseurs en/of masseuses wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de Cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan de Reserveermasseerlijn door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uit voering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan de ReserveerMasseerlijn van het nakomen van de overeengekomen Datum van Uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of rente kan doen gelden.

7. Reclames

7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de Opdracht mogelijk. De ReserveerMasseerlijn is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op haar website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van de ReserveerMasseerlijn als bindend.

7.2 Cliënt zal alle door de ReserveerMasseerlijn voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.3 De ReserveerMasseerlijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van Cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft de ReserveerMasseerlijn niet; met name zal de ReserveerMasseerlijn in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de Opdracht.

7.5 Cliënt zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een Overeenkomst kunnen vorderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De ReserveerMasseerlijn draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door Cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de ReserveerMasseerlijn te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

8.2 Diensten kunnen worden verricht door de ReserveerMasseerlijn, masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij de ReserveerMasseerlijn en zijn op rekening van en voor risico van de Cliënt. De ReserveerMasseerlijn draagt generlei aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/ of gevolgschade bij Cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties.

8.3 De aansprakelijkheid van de ReserveerMasseerlijn, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9. Voorwaarden cadeaubon

9.1 Het tarief voor de cadeaubon dient binnen 3 werkdagen te zijn ontvangen bank- of girorekening van de ReserveerMasseerlijn onder vermelding van het reserveringsnummer. De cadeaubon wordt verstuurd na bijschrijving van het bedrag op één van de rekeningnummers.

9.2 De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij de ReserveerMasseerlijn. Aan de binnenzijde van de cadeaubon wordt het reserveringsnummer vermeld. Op de datum van uitgifte verstuurt de ReserveerMasseerlijn een e-mail aan Cliënt met daarin vermeld de geldigheidsdatum van de cadeaubon; de geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na uitgiftedatum. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

9.3 De cadeaubon van de ReserveerMasseerlijn is en blijft eigendom van de ReserveerMasseerlijn. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

9.4 Voor de massage(s) wordt een datum gereserveerd. De datum voor het verrichten van de massage(s) is afhankelijk van de beschikbaarheid van een masseur of masseuse.

9.5 De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

9.6 Indien deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van de ReserveerMasseerlijn van toepassing.

10. Betalingen

10.1 Betaling door de Cliënt voor de te verrichten massagediensten dient binnen 3 dagen na verzending van het (voorlopige) reserveringsbewijs plaats te vinden op een bank- of girorekening van de ReserveerMasseerlijn. Dit (voorlopige) reserveringsbewijs wordt door de ReserveerMasseerlijn aan de Cliënt verstuurd. Na ontvangst van de betaling door Cliënt wordt de Opdracht door de ReserveerMasseerlijn bevestigd en uitgevoerd.

10.2 Na het verstrijken van 10 dagen na verzending van de (voorlopige) reservering door de ReserveerMasseerlijn is Cliënt definitief in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van de ReserveerMasseerlijn en de verplichtingen van Cliënt jegens de ReserveerMasseerlijn onmiddelijk opeisbaar zijn.

10.4 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.

10.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke de ReserveerMasseerlijn moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €. 250,00.

11. Geschillen

11.1 Een geschil is aanwezig zodra de ReserveerMaseerlijn of de Cliënt, verklaart dat dit het geval is.

11.2 Op alle Overeenkomsten, Opdrachten en transacties van de ReserveerMasseerlijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

12. Slotbepaling

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de ReserveerMasseerlijn.

Download hier de printvriendelijke versie van de Algemene Voorwaarden in pdf-formaat. Totaal 2 pagina's, 77 Kb

Advies op maat
Neem contact op met de Reserveermasseerlijn

Tel: 0900-6277337 [lokaal]

info@reserveermasseerlijn.nl
Massageparty
Vriendinnendag of
vrijgezellenfeest?

Lees verderMassagecursus


Zelf je passie ontwikkelen
of je partner verrassen?
Volg een wellnesscursus!


Lees verder

Copyright © 2002-2012, ReserveerMasseerlijn, All Rights Reserved
Homepage | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Statement | Contact